Thông báo gia hạn trang chủ

Trang chủ của Trường Ngoại ngữ HESED đã được đổi mới.
Sau khi gia hạn trang chủ, URL của một số trang đã thay đổi.
Nhiều người sẽ có thể sử dụng nó dễ dàng trong tương lai, và tôi sẽ làm cho nội dung trở nên trung thực hơn.
Tôi muốn sự quan tâm và hỗ trợ của bạn từ nhiều người.