fee

项目 1年3个月的课程 1年6个月的课程
入场时 第二次 入场时 第二次
筛选费 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000
入场费 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000
学费 660,000 165,000 825,000 660,000 330,000 990,000
设施成本/课本费 90,000 22,500 112,500 90,000 45,000 135,000
820,000 187,500 1,007,500 820,000 375,000 1,195,000

项目 1年9个月的课程 2年课程
入场时 第二次 入场时 第二次
筛选费 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000
入场费 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000
学费 660,000 495,000 1,155,000 660,000 660,000 1,320,000
设施成本/课本费 90,000 67,500 157,500 90,000 90,000 180,000
820,000 562,500 1,382,500 820,000 750,000 1,570,000
1年3个月的课程
项目 入场时 第二次
筛选费 20,000 - 20,000
入场费 50,000 - 50,000
学费 660,000 165,000 825,000
设施成本/课本费 90,000 22,500 112,500
820,000 187,500 1,007,500
1年6个月的课程
项目 入场时 第二次
筛选费 20,000 - 20,000
入场费 50,000 - 50,000
学费 660,000 330,000 990,000
设施成本/课本费 90,000 45,000 135,000
820,000 375,000 1,195,000
1年9个月的课程
项目 入场时 第二次
筛选费 20,000 - 20,000
入场费 50,000 - 50,000
学费 660,000 495,000 1,155,000
设施成本/课本费 90,000 67,500 157,500
820,000 562,500 1,382,500
2年课程
项目 入场时 第二次
筛选费 20,000 - 20,000
入场费 50,000 - 50,000
学费 660,000 660,000 1,320,000
设施成本/课本费 90,000 90,000 180,000
820,000 750,000 1,570,000

※第二學費將在學期開始前支付。

※入學手續完成後郵寄資格證明書。

※支付的學費不會以任何理由退還。

※請提交A4尺寸的原件原件。